ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นั่นนะซิ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นั่นนะซิ*, -นั่นนะซิ-

นั่นนะซิ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นั่นนะซิ (int.) Yes, quite so. See also: Exactly, Quite right
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, regardless, Samson's your best.นั่นนะซิ แซมซันคือตัวดีที่สุดของคุณ
Unfortunately, there was no hard evidence of that,โชคร้ายที่มันไม่มีหลักฐานสำหรับสิ่งนั้นนะซิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นั่นนะซิ
Back to top