ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นับเป็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นับเป็น*, -นับเป็น-

นับเป็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นับเป็น (v.) regard See also: believe, consider Syn. ถือเป็น, นับว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ
central processing unitหน่วยประมวลผลกลางนิยมใช้ตัวย่อว่า CPU (ซีพียู) หมายถึง ส่วนที่เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เรียกว่าตัวประมวลผล (microprocessor) และหน่วยความจำ ประกอบด้วยชิป (chip) ส่วนนี้นับเป็นส่วนสำ คัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือทำการคำนวณ เมื่อทำการประมวลผล หรือคำนวณในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะถ่ายโอนผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ในส่วนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ดู input unit และ output unit ประกอบ
fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสงหมายถึง เรื่องราวเกี่ยวกับเส้นใยแก้วซึ่งใช้วัสดุที่ทำจากใยแก้วหรือพลาสติก ใช้เป็นพาหะนำสัญญาณแสง ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล หรือการสื่อสารข้อมูล ปัจจุบันนิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย นับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงอีก อย่างหนึ่ง ที่เข้ามาแทนสายเคเบิล เพราะสื่อสารได้เร็วกว่าและรับส่งข้อมูลได้ทีละมากกว่า
fiftiesn.,adj. ปีหรือจำนวนที่อยู่ระหว่าง50ถึง59. คอมพิวเตอร์ยุคที่ห้าหมายถึง คอมพิวเตอร์ยุคใหม่สุด ซึ่งนับเป็นยุคที่ห้า คอมพิวเตอร์ยุคนี้จะเน้นในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) เป็นสำคัญ เช่น ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์ ให้มากขึ้น ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน รวมทั้งประมวลผลได้เร็วยิ่งขึ้นด้วย ญี่ปุ่นทำท่าว่าจะเป็นผู้นำในด้านนี้มากกว่าชาติอื่น ดู artificial intelligence ประกอบ
joker(โจค'เคอะ) n. ผู้ล้อเล่น,ผู้เล่นตลก,ตัวตลก,ไพ่โจ๊กที่จะนับเป็นแต้มอะไรก็,ได้
lan(แลน) ย่อมาจาก local area network แปลว่า ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ หมายถึง การต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย แต่ละเครื่องจะอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กัน เช่น ใน อาคารเดียวกัน คอมพิวเตอร์เหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ชื่อของโปรแกรมระบบแลนที่โด่งดังก็มี Novell, Windows NT ดู WAN เปรียบเทียบ
magnetic diskจานแม่เหล็กหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเหมือนจาน เคลือบผิวด้วยไอออนออกไซด์ ทำให้เกิดกระแสแม่เหล็กบนผิวหน้าของจานแม่เหล็ก จะมีสองขั้วคือขั้วบวกและขั้วลบ สถานะสองขั้วนี้เองที่เรานำมาใช้แทนรหัสเลขฐานสอง (คือ 0 กับ 1) และทำให้เราสามารถบันทึกข้อมูลซึ่งแตกออกเป็นดิจิต (digit) ได้อย่างง่ายดาย นับเป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีทั้งจานอ่อน (floppy disk หรือ diskette) และจานแข็ง (hard disk) จานบันทึกเหล่านี้จะต้องนำมาจัดรูปแบบการบันทึก (format) คือกำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ก่อน จึงจะนำไปใช้ได้ดู track และ sector ประกอบ
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
vaxแวกซ์เป็นชื่อของคอมพิวเตอร์ยี่ห้อหนึ่ง ผลิตโดยบริษัท Digital Equipment Corp (DEC) แต่เดิมมาบริษัทนี้จะผลิตเฉพาะคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) และมินิคอมพิวเตอร์ (minicom- puter) นับตั้งแต่ ค.ศ.1988 เป็นต้นมา แวกซ์ได้ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกสู่ตลาดด้วย และเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง เทียบเคียงได้กับรุ่นใหญ่ที่เคยผลิตในสมัยก่อนเลยด้วยซ้ำ นับเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงในตลาดยี่ห้อหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Characters per second อักขระต่อวินาที หน่วยสำหรับวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์โดยนับเป็นจำนวนตัวอักขระที่พิมพ์ได้ต่อนาทีของเครื [คอมพิวเตอร์]
Grace Period ระยะเวลาผ่อนผัน ระยะเวลาช่วงหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมซึ่ง จะไม่ต้องจ่ายคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เช่น สัญญาชำระเงินกู้ระยะเวลา 7 ปี มีระยะเวลาผ่อนผัน 3 ปี ดังนั้น เงินต้นและดอกเบี้ยจะต้องผ่อนชำระคืนในช่วง 4 ปีหลังของสัญญา ระยะเวลาผ่อนผันนับเป็นสิ่งสำคัญในการเจรจากู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้และผู้ ให้กู้ในโครงการต่างๆ ซึ่งผู้กู้บางส่วนยินดีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ระยะเวลาผ่อนผันนานออกไป [สิ่งแวดล้อม]
Pages per minute หน้าต่อนาที หน่วยสำหรับวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์โดยนับเป็นจำนวนหน้าที่พิมพ์ได้ต่อนาทีของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ [คอมพิวเตอร์]
Trail ทางเดินเท้า ทางเดินเล็กๆ ที่วกเวียนไปมาในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เป็นทางเดินที่นำไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว หรือบริเวณที่เป็นจุดเด่นตามธรรมชาติ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด การเดินทางไกลตามทางเดินเท้าในป่านับเป็น วิธีการพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Welfare State รัฐสวัสดิการ รัฐหรือประเทศหนึ่งซึ่งจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานในชีวิต โดยเฉพาะบริการ ด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนทุนคนในประเทศ โดยการใช้ระบบภาษีเป็นเครื่องมือในการจัดหาด้วยการเก็บภาษี ในอัตราที่สูงสำหรับผู้มีรายได้ เพื่อใช้จ่ายในบริการเหล่านี้ เยอรมนี เป็นประเทศแรกที่เป็นตัวอย่างของรัฐสวัสดิการ และสวีเดนนับเป็นประเทศที่รัฐได้จัดหาบริการต่างๆ ให้ประชาชนได้อย่างกว้างขวางมากที่สุด รัฐสวัสดิการในปัจจุบันประสบปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างมาก เนื่องมากจากจำนวนประชาชนอยู่ในวัยชราที่ไม่ได้ทำงานในประเทศพัฒนาแล้วมี จำนวนมากขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
joker (n.) ไพ่โจ๊กเกอร์ มีแต้มสูงสุดหรือจะนับเป็นแต้มอะไรก็ได้
milage (n.) ระยะทางนับเป็นไมล์ Syn. mileage, distance, length
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And what is becomes the most vicious crime spree in our city history this unpleasant series of violent murders has many stayings in doors and living in fearนับเป็นการฆาตกรรมที่โหดเหี้ยมที่สุด ในประวัติศาตร์ของเมืองเรา ฆาตรกรรายนี้ไร้ซึ่งความปราณี ผู้คนต่างพากันเก็บตัวอยู่ในบ้านอย่างหวาดกลัว
The House and Senate Intelligence Committees meet in closed-door session to discuss ways to prevent this kind of internal security breach that left nearly...นับเป็นการสูญเสียประชากร\ มากที่สุด... คณะกรรมาธิการข่าวกรอง สภาผู้แทน และ วุฒิสภา เปิดการประชุมลับ
That's one small step for man one giant leap for mankind.นับเป็นก้าวหนึ่งเล็ก ๆ ของมนุษย์... ...ก้าวกระโดดของมนุษยชาติ
That means we have nothing to worry about. I'm afraid you don't understand.นับเป็นข่าวดี เฮนรี่ หมายความว่า เราไม่ต้องกังวลอะไรกันอีก
Let's take it all again from the top. "In this grave hour."นับเป็นครั้งที่สอง ในช่วงชีวิตของเราส่วนใหญ่
It was the first time I wasn't good at something.นับเป็นครั้งแรก ที่ฉันไม่เก่งในเรื่องหนึ่ง
That's the first time you've ever paid me a complime...นับเป็นครั้งแรกที่คุณชมนะครับนี่
For the first time in a long while, there's a sense of hope among us.นับเป็นครั้งแรกในระยะเวลายาวนาน มีความหวังท่ามกลางพวกเรา
Yeah, I think you have a real knack for gigolo work, Leonard. Uh...นับเป็นความคิดที่ดี นอนพักซะ
And it's my great happiness today to announce to you all that that person is my friend and long-time esteemed colleague, Jacqueline Follet.นับเป็นความสุขใจยิ่งของฉัน... ที่จะประกาศให้ทราบว่า คนๆนั้นคือเพื่อนของฉัน และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ได้รับการ นับถือมายาวนาน แจ็กลีน ฟอลเล็ต
That's a hell of a long time to be scared.นับเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมาก กับความหวาดกลัว
Over it, a thousand times I went over this, thinking that maybe I'd made a mistake that I wasn't as good as I need to be.นับเป็นพันครั้งถึงสิ่งที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด นั้นอาจจะผิดพลาดก็ได้... . ที่ผมไม่ต้องการเป็นคนเก่งอย่างที่ ผมจำเป็นต้องเก่ง
It is 6% of Manhattan.นับเป็นร้อยละ 6 ของพื้นที่เกาะแมนแฮตตันทั้งหมด
It's a beautiful day for the beginning of the new hope...นับเป็นวันที่งดงามในการเริ่มนิวโฮป
It was America's greatest military disaster.นับเป็นวันที่อเมริกาพบกับ.. หายนะทางการทหารครั้งใหญ่
It's a new international record.นับเป็นสถิติใหม่ของโลกเลยครับ
This is one step up from a bread line.นับเป็นอีกก้าวของการอยู่ในแถวรออาหาร
Much obliged. Rootin' tootin'.นับเป็นเกียรติ ด้วยความยินดี ไอ้เสือ
This is my honourนับเป็นเกียรติของข้า
It is an honor, Tribune.นับเป็นเกียรติขอรับ ท่านผู้การ
I'd be honored to serve as junior senator from New York.นับเป็นเกียรติมากที่ ได้เข้ารับตำแหน่ง วฺุฒิสมาชิกหนุ่มจากนิวยอร์ค
It's an honour to be of service to the Prince.นับเป็นเกียรติยิ่งนักที่ได้ให้การรับใช้องค์ชาย
'Tis a rare honor to be able to meet one's opponent face-to-face.นับเป็นเกียรติหายาก ที่ได้มีโอกาส พบกับฝ่ายตรงข้ามอย่างตัวต่อตัว
It's a great honor.นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ.
It is truly an honor to be in your presence.นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อยู่ต่อหน้าท่าน
It is without profound praise and gratitude that I welcome you new police officers, proud that you have answered the call to service and today join the ranks of New York's finest.นับเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ผมได้มากล่าวต้อนรับพวกคุณ จนท.ตำรวจ จบใหม่ ภูมิใจที่ พวกคุณได้จบหลักสูตร
Knights of the realm, it's a great honour to welcome you to Camelot.นับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ต้อนรับพวกท่าน ที่เดินทางมายัง คาเมลอต
It's been ten months, three weeks, and two days, and I feel like celebrating.นับเป็นเวลา 10 เดือน 3 อาทิตย์ 2 วัน และผมก็รู้สึกเหมือนเฉลิมฉลองอยู่
It had been seven days since a tornado devastated wisteria lane, and the residents continued to pick up the pieces of their lives.นับเป็นเวลา 7 วันแล้ว ตั้งแต่พายุเข้าถล่มวิสเตอร์เรียเลน แล้วผู้คนต่างก็ดำเนินชีวิตต่อไป
It Has Been Over 50 Years...นับเป็นเวลากว่า50 ปีแล้ว...
For a long time now, the woman had wanted to give her daughter the single swan feather and tell her,นับเป็นเวลานานมาแล้ว ที่หญิงคนนั้นอยากมอบขนนั่น ให้กับลูกสาวแล้วบอกเธอว่า
It will last long beyond the time of men.นับเป็นเวลายาวนานมากแล้ว ก่อนที่มนุษย์จะกำเนินขึ้น
I guess it's your lucky day.นับเป็นโชคดีของเธอนะ
...announcing the unprecedented opening of the FBI legal attache office in Moscow along with the first ever joint US and Russian cooperation.ประกาศจากเอฟบีไอขึ้นในสถานทูต นับเป็นการร่วมมือกับสหรัฐเป็นครั้งแรก โดยไม่คาดคิด
Oh, well, it was a ..., isn't it?- นับเป็นงานศิลปะอย่างนึง
The martyrdom of our fellow citizen in defense of his country was not a useless sacrifice.นี่นับเป็นการเสียสละเพื่อประเทศชาติ ไม่ใช่การเสียสละโดยสูญเปล่า
The landing at Lingayen Gulf was the largest naval operation ever undertaken in the Pacific.การยกพลขึ้นบกที่อ่าวลินกายัน นับเป็นภารกิจทางเรือที่ใหญ่ที่สุด.. ของการรบในแปซิฟิค
I didn't know you could count.ไม่ยักกะรู้ว่านายก็นับเป็น
Okay. That was lucky. We only get one of those.โอเค นับเป็นโชค จัดการไปได้หนึ่ง
Today is birthday of Master Qinวันนี้นับเป็นวันดีเพราะเป็นวันเกิดของท่านอาจารย์ชิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นับเป็น
Back to top