ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นับถืออย่างสูง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นับถืออย่างสูง*, -นับถืออย่างสูง-

นับถืออย่างสูง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
grand old manผู้อาวุโสที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง,รัฐบุรุษผู้เฒ่า
value(แวล'ลิว) n. ค่า,คุณค่า,มูลค่า,ราคา,ค่าเป็นเงิน,ค่าตอบแทน,หน่วยเงินตรา,ขนาด,ปริมาณ,ความนิยม,ความพอใจ,ความหมาย,ระดับ,คุณภาพของเสียง. vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,คำนวณค่าเป็นเงิน,ให้ความสำคัญ,ให้เกียรติ,นับถืออย่างสูง, Syn. merit,wort
well-thought-of(เวล'ธอท'อัฟ) adj. เป็นที่นับถืออย่างสูง,มีชื่อเสียงด'
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-beloved (adj.) เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง
well-thought-of (adj.) ซึ่งเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง See also: (ไม่ใส่เครื่องหมาย - เมื่อใช้ตามหลังคำกริยา)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นับถืออย่างสูง
Back to top