ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นักวอลเล่ย์บอล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นักวอลเล่ย์บอล*, -นักวอลเล่ย์บอล-

นักวอลเล่ย์บอล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักวอลเล่ย์บอล (n.) volleyball player
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's a pro beach volleyball player. Hello, sweetheart.เธอเป็นนักวอลเล่ย์บอลมือโปร สวัสดีจ้ะ ลูกรัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นักวอลเล่ย์บอล
Back to top