ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นมนานกาเล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นมนานกาเล*, -นมนานกาเล-

นมนานกาเล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นมนานกาเล (adv.) long ago See also: long time ago, old ancient Syn. นานนม, นาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นมนานกาเล
Back to top