ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นครรัฐ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นครรัฐ*, -นครรัฐ-

นครรัฐ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นครรัฐ (n.) city-state
English-Thai: HOPE Dictionary
city(ซิท'ที) n. กรุงนคร,เมืองใหญ่,เมือง,หัวเมือง,นครรัฐ,เขต -Phr. (the Holy City กรุงเยรูซาเลม)
city-staten. นครรัฐ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have a profound depth of knowledge of the evolution of government from early Mesopotamian city states to the Ching Dynasty to Moorish caliphates, the laws of Ur-Nammu and Hammurabi...ความเข้าใจอย่างลึกซี้งเรื่อง วิวัฒนาการของรัฐ ตั้งแต่ก่อนนครรัฐเมโซโปเตเมีย ไปจนถึงราชวงซ์ชิง ถึงแขกมัวร์คาลิเฟส หลักกฏหมายแห่งเออนัมมูและฮัมมูราบี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นครรัฐ
Back to top