ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธัมมจักขุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธัมมจักขุ*, -ธัมมจักขุ-

ธัมมจักขุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธัมมจักขุ (n.) spiritual eye See also: the eye which sees the Law Syn. ตาธรรม, ดวงตาเห็นธรรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธัมมจักขุ
Back to top