ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธรรมธาตุ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธรรมธาตุ*, -ธรรมธาตุ-

ธรรมธาตุ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมธาตุ (n.) mental-data element See also: having the element of the Law or of existence, appellation for the Buddha whose essence is Law Syn. ธรรมารมณ์, ธรรมธาตุ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธรรมธาตุ
Back to top