ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ธรณีสาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ธรณีสาร*, -ธรณีสาร-

ธรณีสาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรณีสาร (n.) token of ill-fortune Syn. เสนียดจัญไร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ธรณีสาร
Back to top