ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทุกข์ระทม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทุกข์ระทม*, -ทุกข์ระทม-

ทุกข์ระทม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุกข์ระทม (v.) be agonized See also: suffer, be distressed, be tormented, be tortured Syn. ระทมทุกข์, โศกาอาดูร
English-Thai: Nontri Dictionary
embitter(vt) ทำให้ขมขื่น,ทำให้ทุกข์ระทม,ทำให้เคืองแค้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm so miserable!ฉันรู้สึกทุกข์ระทมเหลือเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don't think there exists a scenario where Ellie, devastated over her loss of you, comes into my arms for the conso-lovin' prize?อาจจะมีช่วงเวลาที่เอลลี่ทุกข์ระทม... แล้วโผเข้ามาให้ฉันกอดปลอบใจน่ะ
Your people's suffering is not my doing.ที่พวกเขาต้องทุกข์ระทมไม่ใช่เพราะตัวข้า
"lts struggles and its sorrows, its joys and its miseries are mine.การดิ้นรนต่อสู้ ความเศร้าโศกเสียใจ ความสุขสม และความทุกข์ระทมนั้น เป็นของข้าพเจ้า
It grieved me, sir... to be a party to something so brutal.มันทำให้ฉันทุกข์ระทม.. ..กับการเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งป่าเถื่อนเช่นนั้น
And you expect everybody to be better than who they are, and you expect yourself to be better than everyone.เธอเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขาม และผู้แพ้ที่ทุกข์ระทม เธอคาดหวังให้ทุกคน เป็นคนดีกว่าที่พวกเขาเป็น และคาดหวังให้ตัวเองดีกว่าทุกคน
The future holds much pain and suffering for you, Arthur Pendragon.อนาคตของท่านจะเต็มไปด้วย ความเจ็บปวดทุกข์ระทม อาเธอร์ เพนดรากอน
This is the end of a long darkness.ในตอนจบของความทุกข์ระทมที่ยาวนาน
I'd never seen anyone who looked so unhappy.ไม่เคยเห็นใครทุกข์ระทมปานนั้นมาก่อนเลย
"I'm unhappy and about to destroy the planet" music."ฉันกำลังทุกข์ระทมและกำลังจะทำลายล้างโลก"
Only out of the agony of those losses can a new resolution be born...เพียงแต่การออกจากความทุกข์ระทม จากความสูญเสียเหล่านี้ ทำให้เกิดการตัดสินใจใหม่ๆที่แน่วแน่...
There seems to be a mysterious force in the universe, one that overwhelms gravity on the grandest scale to push the cosmos apart.ดูเหมือนจะมีพลังลึกลับในจักรวาล หนึ่งที่ทุกข์ระทมแรงโน้มถ่วง ในระดับที่ยิ่งใหญ่ ที่จะผลักดันจักรวาลออกจากกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทุกข์ระทม
Back to top