ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่ไม่พึงปรารถนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่ไม่พึงปรารถนา*, -ที่ไม่พึงปรารถนา-

ที่ไม่พึงปรารถนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
kibitz(คิบ'บิทซ) vi. ยุ่งเรื่องคนอื่น,เสือก, (คนดู) ชอบให้คำแนะนำที่ไม่พึงปรารถนาแก่ผู้เล่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
containmentการจำกัดการขยายตัวของลัทธิที่ไม่พึงปรารถนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่ไม่พึงปรารถนา
Back to top