ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่รู้สึกผิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่รู้สึกผิด*, -ที่รู้สึกผิด-

ที่รู้สึกผิด ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
conscience-stricken (adj.) ที่รู้สึกผิด Syn. guilt-ridden, remorseful
guilt-ridden (adj.) ที่รู้สึกผิด Syn. remorseful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่รู้สึกผิด
Back to top