ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้โป่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้โป่ง*, -ทำให้โป่ง-

ทำให้โป่ง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
belly (vi.) ทำให้โป่ง See also: กางเต็มที่, โป่ง Syn. bulge
belly (vt.) ทำให้โป่ง See also: กางเต็มที่, โป่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้โป่ง
Back to top