ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้เสียเกียรติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้เสียเกียรติ*, -ทำให้เสียเกียรติ-

ทำให้เสียเกียรติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
humiliate(ฮิวมิล'ลีเอท) vt. ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสียเกียรติ., See also: humiliatingly adv. humiliator n. humiliatory,humiliative adj., Syn. mortify,disgrace
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abase (vt.) ทำให้เสียเกียรติ See also: ทำให้รู้สึกต้อยต่ำ Syn. demean

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้เสียเกียรติ
Back to top