ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้เสียชื่อเสียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้เสียชื่อเสียง*, -ทำให้เสียชื่อเสียง-

ทำให้เสียชื่อเสียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
denigrate(เดน'นิเกรท) vt. ใส่ร้าย,ป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,ทำให้ดำ, See also: denigration n. ดูdenigrate denigrator n. ดูdenigrate
malign(มะไลนฺ') vt. กล่าวร้าย,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ทำให้เสียชื่อเสียง. adj. มีผลร้าย,ร้าย,มีเจตนาร้าย,เป็นภัย., See also: maligner n. malignly adv., Syn. defame,slander
malignancy(มะลิก'เนินซี) n. ความมุ่งร้าย,การกล่าวร้าย,การกล่าวหา,การทำให้เสียชื่อเสียง,ความร้าย,การมีภัยร้ายแรง
vilify(วิล'ละไฟ) vt. ทำให้เสียชื่อเสียง,ประฌาม,สบประมาท,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ประจาน,ทำให้เลว, See also: vilification n. vilifier n., Syn. defame
English-Thai: Nontri Dictionary
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
defame (vt.) ทำให้เสียชื่อเสียง See also: ทำให้เสื่อมเสีย Syn. besmirch, traduce
dishonor (vt.) ทำให้เสียชื่อเสียง See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้อับอายขายหน้า Syn. disgrace, discredit Ops. honor
dishonour (vt.) ทำให้เสียชื่อเสียง See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้อับอาย Syn. disgrace, discredit Ops. honor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้เสียชื่อเสียง
Back to top