ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้เข้าร่วม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้เข้าร่วม*, -ทำให้เข้าร่วม-

ทำให้เข้าร่วม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
sideline(ไซดฺ'ไลนฺ) n. เส้นข้าง,เส้นข้างสนาม,เส้นริม,งานปลีกย่อย,งานอดิเรก,สินค้าประกอบ,งานผลพลอยได้, See also: sidelines n. บริเวณที่เลยเส้นริมพอดี. vt. ทำให้เข้าร่วมไม่ได
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enrol in (phrv.) ทำให้เข้าร่วม
tack on (phrv.) ทำให้เข้าร่วม
work in with (phrv.) ทำให้เข้าร่วมงานกับ
sideline (vt.) ทำให้เข้าร่วมไม่ได้ See also: กันออกไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้เข้าร่วม
Back to top