ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้ลดลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้ลดลง*, -ทำให้ลดลง-

ทำให้ลดลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
de-escalate vtvi. ทำให้ลดลง,ลดลง. deescalation,deescalation n.
deescalatevi. ทำให้ลดลง,ลดลง. deescalation,deescalation n.
shrink(ชริงคฺ) vi.,vt.,n. (ทำให้,การ) หดตัว,หลบหน้า,ตัวหด,ย่น,เหี่ยว, (ขนาด) ลดลง,กลัว vt. ทำให้หดตัว,ทำให้ลดลง,ทำให้ย่น, See also: shrinkable adj. shrinker n. shrinkingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
lessen(vt) ทำให้น้อยลง,ทำให้ลดลง,แบ่งเบา,บรรเทา,ผ่อนคลาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
alleviate (vt.) ทำให้ลดลง See also: ทำให้น้อยลง
decrease (vt.) ทำให้ลดลง See also: ทำให้ปริมาณน้อยลง, ทำให้ต่ำลง Syn. abate, decline, diminish, drop, ease, lessen, reduce, subside Ops. increase
deduct (vt.) ทำให้ลดลง See also: ลบ, หักล้าง, หักออก Syn. abate, detract, subtract, take off Ops. add, increase
depress (vt.) ทำให้ลดลง See also: ลดลง Syn. drop, lower Ops. lift
diminish (vt.) ทำให้ลดลง See also: ทำให้น้อยลง, ทำให้เล็กลง Syn. decrease Ops. increase, intensify
diminish (vi.) ทำให้ลดลง See also: ทำให้น้อยลง, ทำให้เล็กลง Syn. decrease Ops. increase, intensify
minimise (vt.) ทำให้ลดลง See also: ลดลง Syn. minimize Ops. maximize
rub the shine off (phrv.) ทำให้ลดลง
shorten (vt.) ทำให้ลดลง
taper (vt.) ทำให้ลดลง Syn. decrease
de-escalate (vt.) ทำให้ลดลง (ขนาด, ขอบเขต, ความรุนแรง) See also: ทำให้น้อยลง, ทำให้เบาบางลง Syn. lower, lesson
detract from (phrv.) ทำให้ลดลง (คุณค่า, ความสำคัญ, ผลกระทบ) Syn. take away from, take from
sag (vt.) ทำให้ลดลง (คุณค่า, จำนวน, ระดับ,...) Syn. droop, weaken
prune (vt.) ทำให้ลดลง (ส่วนที่ไม่จำเป็น)
demote from (phrv.) ทำให้ลดลงจาก (ตำแหน่งหรืออันดับ) See also: ทำให้ต่ำลงจาก, ลดขั้นจาก
level down (phrv.) ทำให้ลดลงมาอยู่ระดับเดียวกันหรือเท่ากัน Ops. level up
smooth over (phrv.) ทำให้ลดลงอย่างรวดเร็ว See also: ทำให้ลดน้อยลง Syn. gloss over, slough over, slur over
condensation (n.) การทำให้ลดลง See also: การทำให้น้อยลง Syn. compression, reduction
shortening (n.) การทำให้ลดลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้ลดลง
Back to top