ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้ยุ่งยากใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้ยุ่งยากใจ*, -ทำให้ยุ่งยากใจ-

ทำให้ยุ่งยากใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
pester(เพส'เทอะ) vt. รบกวน,ก่อกวน,รังควาน,ตื้อ,ตอม,ทำให้ยุ่งยากใจ., See also: pesterer n.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้ยุ่งยากใจ
Back to top