ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้พอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้พอง*, -ทำให้พอง-

ทำให้พอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
heave(ฮีฟว) vt.,vi.,n. (การ) ยกขึ้น,ชัก,ดึง,สาว,ม้วน,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้พองขึ้น,ครวญคราง,ถอนใจ,อาเจียน,ขึ้นลงเป็นจังหวะ,หายใจแรง, นูนขึ้น -Phr. (heave ho! คำอุทานของกลาสีเรือขณะยกสมอเรือขึ้น), See also: heaves n. โรคหอบที่เป็นกับม้า
inflate(อินเฟลท') vt.,vi. ขยาย,ทำให้พอง,ทำให้ลำพอง,ทำให้เงินเฟ้อ,ทำให้ราคาของสูงขึ้น,ขยายตัว,พองตัว,พองลม,สูงขึ้น., See also: inflatable adj. inflater,inflator n., Syn. expand
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
billow (vt.) ทำให้พอง
fluff out (phrv.) ทำให้พอง See also: ทำให้ฟู
inflate (vt.) ทำให้พอง See also: สูบลม, ทำให้ขยายตัว, ทำให้เพิ่มขึ้น Syn. expand, blow up, enlarge
inflate with (phrv.) ทำให้พองด้วย See also: ทำให้ขยายด้วย
expandable (adj.) ซึ่งทำให้พองได้ Syn. expansive Ops. contractile
inflatable (adj.) ซึ่งทำให้พองได้ Syn. expandable, expansive Ops. contractile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้พอง
Back to top