ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้น้อยลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้น้อยลง*, -ทำให้น้อยลง-

ทำให้น้อยลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
allay(อะเล') vt. ทำให้สงบ, บรรเทา, ทำให้น้อยลง. -allayer n., Syn. quiet, soothe)
alleviate(อะลี' วิเอท) vt. บรรเทา, ทำให้น้อยลง, Syn. lessen, mitigate ###A. aggravate)
alleviation(อะลีวิเอ' เชิน) n. การบรรเทา, การทำให้น้อยลง, สิ่งที่บรรเทาหรือทำให้น้อยลง
attenuate(อะเทน'นูเอท) vt.,vi. ทำให้เจือจาง,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาบาง. -adv. น้อยลง,เจือจาง,อ่อนกำลัง,เบาบาง. -attenuation n., Syn. weaken, reduce ###A. fortify)
decrease(ดีครีส') vi.,n. (การ) ลดลง,บรรเทา vt. ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ปริมาณที่ลดลง, Syn. lessen
deflate(ดิเฟลท') vt. ปล่อยอากาศหรือแก๊สพิษออก,ลดภาวะเงินเฟ้อ,ลดราคา,ทำให้น้อยลง,ทำให้แฟบ, See also: deflator n., Syn. empty ###A. inflate
lessen(เลส'เซิน) {lessened,lessening,lessens} vi. น้อยลง. vt. ทำให้น้อยลง,ลดลง,ลดคุณค่า,บรรเทา,ผ่อนคลาย
minify(มิน`นะไฟ) yt. ทำให้น้อยลง ทำให้มีน้อยที่สุด
moderate(มอด'เดอริท) adj. ปานกลาง,พอสมควร,พอประมาณ,ไม่รุนแรง,ไม่มากเกินไป,เพลา ๆ n. ผู้มีข้อคิดเห็นไม่รุนแรง v. บรรเทา,ทำให้น้อยลง,เป็นพิธีกร,เป็นประธานการดำเนินงาน., See also: moderately adv. moderateness n., Syn. sparing
rarefaction(แรริแฟค'เชิน) n. การทำให้เบาบาง,การทำให้หายาก,การทำให้น้อยลง,การทำให้เข้มข้นน้อยลง,การทำให้บริสุทธิ์,การทำให้สูงส่ง., See also: rarefactive adj.
reduce(รีดิวซฺ') vt. ทำให้น้อยลง,ลด,ย่อ,ทำให้หมด,ทด,ปรับปรุง,ทอน,ทำให้เบาบาง,ทำให้เจือจาง,แยกสลาย,รวบรวม,รวบยอด vi. กลายเป็นลดลง,เกิดขบวน (ดู), See also: reducibility n. reducible adj. reducibly adv., Syn. diminish,lessen
whittling(วิท'ลิง) n. การเหลา,การเฉือน,การตัด,การเกลา,การถาก,การหั่น,การทำให้น้อยลง,เศาที่หั่นออก
English-Thai: Nontri Dictionary
abridge(vt) ทำให้สั้น,ย่อ,ทำให้น้อยลง
allay(vt) ทำให้สงบ,บรรเทา,ทำให้น้อยลง,ระงับ
alleviate(vt) ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ระงับ
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
diminution(n) การลดลง,การทำให้น้อยลง,การดูหมิ่น
extenuate(vt) ลดหย่อน,บรรเทา,ลดโทษ,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาลง
lessen(vt) ทำให้น้อยลง,ทำให้ลดลง,แบ่งเบา,บรรเทา,ผ่อนคลาย
minify(vt) ทำให้เล็กลง,ทำให้มีน้อย,ทำให้น้อยลง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abate (vt.) ทำให้น้อยลง See also: บรรเทา, เบาบาง Syn. reduce, lower, lighten
condense (vt.) ทำให้น้อยลง See also: ทำให้ลดลง Syn. contract, compress
go down (phrv.) ทำให้น้อยลง See also: ลดลง Syn. get up
let up (phrv.) ทำให้น้อยลง See also: ค่อยๆหยุด, ค่อยๆเลิก
minify (vt.) ทำให้น้อยลง See also: ทำให้เล็กลง, ทำให้ลดความสำคัญ, ทำให้ลดลง Syn. abate, decrease, lessen
slim down (phrv.) ทำให้น้อยลง See also: บางลง
tail off (phrv.) ทำให้น้อยลง See also: ทำให้ลดลง Syn. taper off, trail off
take away (phrv.) ทำให้น้อยลง See also: หักออก Syn. subtract from, take away from
thin (vt.) ทำให้น้อยลง See also: ทำให้เล็กลง, ทำให้เบาบาง Syn. reduce
trail off (phrv.) ทำให้น้อยลง See also: ทำให้ลดลง Syn. taper off
wear away (phrv.) ทำให้น้อยลง See also: ทำให้ลดลง
wear thin (phrv.) ทำให้น้อยลง See also: ทำให้อ่อนลง, ทำให้ลดลง
fall below (phrv.) ทำให้น้อยลง (กว่าจำนวนที่กำหนด) Syn. drop below
denigrate (vi.) ทำให้น้อยลง (คำทางการ) See also: ลดความสำคัญลง Syn. discount Ops. esteem
derogate (vi.) ทำให้น้อยลง (คำทางการ) See also: ลดความสำคัญลง Syn. denigrate, discount Ops. esteem
lower (vt.) ทำให้น้อยลง (ราคา, ปริมาณ, จำนวน, กำลัง) See also: ลดลง Syn. decrease, diminish, lessen Ops. raise, increase
moderation (n.) การทำให้น้อยลง See also: การทำให้ลดลง Syn. temperance, mildness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้น้อยลง
Back to top