ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์*, -ทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์-

ทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
profanity(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น,การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
Back to top