ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทรวดทรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทรวดทรง*, -ทรวดทรง-

ทรวดทรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรวดทรง (n.) shape See also: contour, figure, appearance, outline, carriage, posture, stature Syn. รูปร่าง, หุ่น, รูปทรง, สัณฐาน
English-Thai: HOPE Dictionary
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
shape(เชพ) n. สัณฐาน,รูป,รูปแบบ,รูปโฉม,ร่าง,รูปร่าง,โฉม,ทรวดทรง,การกำหนดสัณฐาน (รูป,รูปแบบ,รูปโฉม..) การจัดอย่างมีระเบียบ,การซ่อมแซม,วิถีทางชีวิต,สภาพการณ์,เครื่องอาภรณ์แสดงละคร, -Phr. (take shape ก่อร่าง,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น) vt.,vi. ก่อร่าง,แสดงออกเป็นถ้อยคำ
English-Thai: Nontri Dictionary
form(n) รูป,แบบ,ชนิด,ลักษณะ,ทรวดทรง,สัณฐาน,ระเบียบ,พิธี
shape(n) สัณฐาน,รูปร่าง,ทรวดทรง,แบบ,สถานการณ์,วิถีทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We got 'em all shapes and sizes.พวกเรามีทุกทรวดทรงและทุกไซซ์
Is that how your rack got to be that size?นั่นที่ทำให้คุณเจ็บปวด กับเรื่องทรวดทรงองเอวใช่ไหม
♪ 'cause my body's too bootylicious for ya, babe ♪# เพราะทรวดทรงฉัน อร่อยเกินไปสำหรับเธอ #
♪ too bootylicious for you, babe ♪# เพราะทรวดทรงฉัน อร่อยเกินไปสำหรับเธอ #
♪ body's too bootylicious for you, babe ♪# เพราะทรวดทรงฉัน อร่อยเกินไปสำหรับเธอ #
♪ for this 'cause my body's too bootylicious for you, babe. ♪# เพราะทรวดทรงฉัน อร่อยเกินไปสำหรับเธอ #
I've got a hair, nail and body sculpting thing,ฉันต้องไปทำผม เล็บ และจัดทรวดทรง
Lady, with a body like that, no one's even gonna notice you have a head.คุณครับ ด้วยทรวดทรงแบบนั้น ไม่มีใครทันสังเกตหน้าคุณหรอก
Oh, I don't know. It's too early for slinky.ไม่รู้สิ เร็วไปหน่อยที่จะ โชว์ทรวดทรงองเอว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทรวดทรง
Back to top