ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน*, -ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน-

ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน (v.) mutually depend on each other Syn. พึ่งพาอาศัยกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
Back to top