ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถามคำถาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถามคำถาม*, -ถามคำถาม-

ถามคำถาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถามคำถาม (v.) ask a question See also: pose a question Syn. ป้อนคำถาม, ถาม Ops. ตอบคำถาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enquire (vi.) ถามคำถาม Syn. ask, inquire, question
fire ahead (phrv.) เริ่ม (พูดคุย, ถามคำถาม) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fire away, go ahead
fire away (phrv.) เริ่มพูดคุยหรือถามคำถาม (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fire ahead, go ahead
querist (n.) ผู้ถามคำถาม
questionmaster (n.) ผู้ถามคำถามในการแข่งขัน Syn. quizmaster
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't ask questionsอย่าถามคำถามใดๆ แค่ทำมัน
I'd better stop asking questionsฉันควรจะหยุดถามคำถามได้แล้ว
You ask a lot of questionsคุณถามคำถามตั้งมากมาย
I knew the answer as soon as she asked the questionฉันทราบคำตอบแล้วในทันทีที่เธอถามคำถาม
May I ask you a question?ขอฉันถามคำถามคุณหน่อยได้ไหม?
I need to ask you both a very important questionฉันต้องถามคำถามสำคัญกับคุณทั้งสองคน
I'm going to ask you questions, and you're gonna answere themฉันกำลังจะถามคำถามคุณ และคุณก็จะตอบคำถามเหล่านั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Asking questions is a good habit.ถามคำถาม เป็นความคิดที่ดี
In order, you ask a question to the person you want to know something about.ถามคำถามกับคนที่เราอยากจะถาม
Ask me anything, all right?ถามคำถามฉันสิ อะไรก็ได้
Ask rhetorical questions that make people uncomfortable?ถามคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบ
Ask me something you don't know.ถามคำถามที่ไม่รู้คำตอบดีกว่า
Tricking our mark into taking a mental health test.ถามคำถามธรรมดา แต่บ่งบอกถึงจิตใจเหรอ
Asking a stupid question.ถามคำถามปัญญาอ่อนอยู่
Asking questions about a student. ( period bell rings ) We're fine.ถามคำถามผมต่างๆนาๆ เกี่ยวกับนักเรียน พวกเราปลอดภัย เรื่องมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณ
Do any stories you want ask tough questions and get answers.ถามคำถามยาก ๆ และเค้นให้ได้คำตอบ เราก็คิดว่า
Ask her the question, Greg.ถามคำถามเธอดูสิ, เกร็ก
Can I ask you a question, hypothetically? Bit odd.ถามคำถามแง่คิดซักข้อนะ พิลึกหน่อย
When they don't ask questions, it's because they know the answers already.เมื่อพวกเขาไม่ถามคำถาม ก็เพราะพวกเขารู้คำตอบอยู่แล้ว
Ask me a question.มันต้องแบบนี้ ถามคำถามฉันสิ
Why do you need borders? You told me to ask questions.ใช่ฮะ ทำไมเราต้องมีพรหมแดน ท่านบอกให้ผมถามคำถาม
You've heard it and you're still asking questions.คุณเคยได้ยินมัน และคุณยังคงถามคำถาม
I would like to ask a question. What is it?ฉันอยากจะถามคำถาม มันคือ อะไร?
I think I am also allowed to ask questions.ฉันคิดว่าฉันยังได้รับอนุญาตให้ถามคำถาม
Miss O'Neil if you would stick to asking questions, there would be a lot...... ถ้าคุณจะยึดติดอยู่กับการถามคำถามจะมีมาก ...
He pulls me in, starts asking questions. You know, this and that.มันเข้ามาถามคำถาม แบบว่า โน่น นี่ นั่น ไปเรื่อย
Me? No one's ever asked me that before.ข้าหรือ ไม่เคยมีใครถามคำถามนี้ข้ามาก่อนเลย
I'll be asking fairly personal questions. If she doesn't mind your presence....ผมต้องถามคำถามส่วนตัว ถ้าเธอไม่ว่าอะไร...
The interesting part was, I never asked the question, not even of myself.ส่วนที่น่าสนใจก็คือ ฉันไม่เคยถามคำถามอะไรเลย ไม่แม้แต่เรื่องตัวฉันเอง
The press wants to ask you a few questions as soon as they're done with Dr. Drumlin.กดอยากจะถามคำถามกับคุณ เร็วที่สุดเท่าที่พวกเขา กำลังทำกับดร ดรัมลิน
I just have a little question here. You could be a janitor anywhere.ชั้นมีคำถามคำถามหนึ่ง เธอไปเป็นภารโรงที่อื่นได้ไหม
But I ask you a very simple question and you can't give me a straight answer, because you don't know.ชั้นถามคำถามเธอง่ายๆ แต่เธอตอบตรงชั้นตรงๆ ไม่ได้
I didn't get no answers 'cause I asked the wrong questions.ฉันไม่ได้คำตอบของเรื่องพวกนั้น / เพราะฉันถามคำถามผิด
You have to ask the right question.เธอจะต้องถามคำถามให้ถูกต้อง
When they ask me what I liked the best I'll tell them it was you.เมื่อพวกเขาถามคำถามฉัน... ...สิ่งใดที่ฉันชอบมากที่สุด... ....
This American woman - Harriet Beecher Stowe - asked the same question.นี่คือสตรีอเมริกัน Harriet Beecher / ซึ่งเคยถามคำถามเดียวกันนี้
And if that does not shatter them and I am allowed a little peace from foolish questions I will try to find the opening words.ถ้ามันไม่สามารถทำให้นี่พังได้... . ก็หยุดถามคำถามโง่ๆแบบนี้กับข้าซะที
Did you give Vaughn his name?พวกนั้นโทรหาอดัมหรือ พวกนั้นถามคำถามเขายาวสองชัวโมงละ?
Ms. Woods, you may begin your questioning.คุณวูดส์ โปรดเริ่มถามคำถามค่ะ
You must be tired, but I'd like you to see him right away the boy in question.คุณคงเดินทางมาเหนื่อย แต่ผมอยากให้คุณเจอเค้าทันที .... ตอนนี้กำลังถามคำถามเด็กคนนั้นอยู่
Keep asking stupid questions and I'm getting out at the next corner.ถ้าถามคำถามโง่ๆต่อไป\ ฉันจะลงแยกหน้า
You can't find the right answer if you ask the wrong questionsนายไม่สามารถหาคำตอบได้ ถ้านายถามคำถามผิด
Well, I'm saying that you should ask yourself that question.เอ่อ ฉันพูดว่า นายควรจะ/ ถามคำถามนั้นกับตัวเองดีกว่า
How would you feel if I asked you that question?คุณรู้สึกอย่างไรละถ้าฉันถามคำถามนี้กับคุณ
I'm done with the dismantling.- ไม่อยากถามคำถามพวกนี้เหรอ
It's important to ask questions.- ถามคำถามสิ - อย่าให้พวกเขาตาบอด
Don't let them go blind!แม่ไม่ถามคำถามเหล่านี้ เพราะแม่ไม่ห่วงใย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถามคำถาม
Back to top