ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถาม*, -ถาม-

ถาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถาม (v.) ask Ops. ตอบ
ถามกลับ (v.) ask a question in return See also: retort (with a question) Syn. ถาม Ops. ตอบกลับ
ถามข่าว (v.) ask (about/after) See also: inquire after
ถามคำถาม (v.) ask a question See also: pose a question Syn. ป้อนคำถาม, ถาม Ops. ตอบคำถาม
ถามถึง (v.) ask for Syn. ถามหา
ถามทุกข์สุข (v.) ask after someone´s health with deep concern See also: be solicitous for someone´s welfare, inquire after someone´s needs Syn. ถามสารทุกข์สุขดิบ
ถามสารทุกข์สุขดิบ (v.) ask after someone´s health with deep concern See also: be solicitous for someone´s welfare, inquire after someone´s needs
ถามหา (v.) ask See also: inquire, question Syn. สอบถาม
ถามไถ่ (v.) ask (about/after) See also: inquire after Syn. สอบถาม, ถาม, ไต่ถาม, ไถ่ถาม, ถามข่าว
English-Thai: HOPE Dictionary
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
askrask(อาสคฺ) vt.,vi. ถาม,ถามข่าว,ขอร้อง,ขอ,เชื้อเชิญ,ซักถาม, Syn. entreat,crave)
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
besiege(บีซีจฺ') {besieged,besieging,besieges} vt. ล้อม,โอบล้อม,ล้อมโจมตี,กลุ้มรุมด้วย (คำถาม/งาน/การรบกวนหรืออื่น ๆ), See also: besiegement n. besieger n.
bespeak(บิสพีค') {bespoke,bespoke,bespeaking,bespeaks} vt.,n. (การ) ถามหา,กล่าว,ว่า,แสดงให้เห็น,บอกล่วงหน้า,จองล่วงหน้า,ขอร้อง, Syn. indicate ###A. negate
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
catechetic(แคททะเคท'ทิคัล) adj. เกี่ยวกับวิธีการสอนโดยการถามและการตอบ
catechetical(แคททะเคท'ทิคัล) adj. เกี่ยวกับวิธีการสอนโดยการถามและการตอบ
catechism(แคท'ทะคิสซึม) n. วิธีการสอนแบบคำถามคำตอบ,ปุจฉาวิสัชนา., See also: catechismal adj.
catechize(แคท'ทะไคซ) vt. สอนแบบถามตอบ ซักไซ้ไล่เลียง, See also: catechizer n. ดูcatechize
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
cross-question(ครอส'เควส'เชิน) vt. ไต่ถาม,ตรวจสอบโดยการถาม,ปัญหาที่ถามขึ้นมาในขณะซักถาม, See also: cross-questioning n. ดูcross-question
debrief(ดิบรีฟ') vt. สอบถามรายละเอียด, See also: debriefing n.
demand(ดีมานดฺ') n. ความต้องการ,อุปสงค์ vt. ต้องการ,เรียกร้อง,ถาม,ขอทราบ
heckle(เฮค'เคิล) vt. รบกวนด้วยคำถาม,ตื้อถาม,ซักถาม,ขัดคอ,ไล่เสียง,หวี. n. หวี,หวีป่าน., See also: heckler n., Syn. challenge,bait
cai(ซีเอไอ) ย่อมาจาก computer-aided instruction หรือ computer assissted instruction (การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
computer aided instructioการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อมผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer-aided instructioใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer assissted instruction
computer-assissted instruใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer aided instruction
inquire(อินไคว'เออะ) vt. ถามหา,ไต่ถาม,สอบถาม. vi. ถาม,สอบถาม,สืบสวน,สอบสวน. -Phr. (inquire after ถามทุกข์สุข), See also: inquirable adj. inquirer n., Syn. enquire
inquiring(อินไคว'เออริง) adj. ชอบสอบถาม,ชอบไตร่ถาม, See also: inquiringly adv., Syn. probing
inquisitive(อินควิช'ซิทิฟว) adj. ชอบสอบสวน,ชอบสอบถาม,อยากรู้อยากเห็น n. บุคคลที่ชอบสอบถาม,ผู้อยากรู้อยากเห็น., See also: inquisitiveness n., Syn. curious,prying
inquisitor(อินควิซ'ซิเทอะ) n. ผู้ทำการสอบสวน,เจ้าหน้าที่ผู้ทำการสอบสวน,ผู้ชอบถาม,สมาชิกของศาลพระสเปญสมัยก่อนที่มีชื่อเกี่ยวกับการทารุณ, Syn. inquisitionist, See also: inquisitorial adj.
interrogate(อินเทอ'ระเกท) vt.,vi. สอบถาม,ซักถาม,ซักไซ้., See also: interrogatingly adv.
interrogation(อินเทอระเก'เชิน) n. การสอบถาม,การซักถาม,การซักไซ้,เครื่องหมายคำถาม., Syn. inquiry
interrogator(อินเทอระเก'เทอะ) n. ผู้สอบถาม,ผู้ซักถาม,ผู้ซักไซ้,เครื่องส่งสัญญาณวิทยุเพื่อให้ตอบทันที'
interview(อิน'เทอวิว) n. การสัมภาษณ์,การเข้าพบเพื่อสอบถาม,รายงานการสัมภาษณ์ vt. สัมภาษณ์, See also: interviewer n., Syn. parley,meeting
dialog boxกรอบสนทนาหมายถึงวินโดว์เล็ก ๆ มี ลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่จะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพเพื่อถามหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำคำสั่งไปปฏิบัติ เช่น ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ถ้าสั่งเริ่มแฟ้มข้อมูลใหม่ ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ถามว่าต้องการกำหนดหน้าเป็นขนาดใด กั้นขอบซ้าย ขวา บน ล่างเข้ามาเท่าใด มีจำนวนกี่หน้า เมื่อตอบคำถามต่าง ๆ แล้ว จึงกดปุ่ม OK กรอบสนทนานี้ก็จะหายไป พร้อมกับที่คอมพิวเตอร์นำความต้องการนั้นไปปฏิบัติ (อนึ่ง กรอบสนทนาจะปรากฏบนจอภาพทุกครั้งที่เลือกรายการคำสั่งที่มี....ตามหลัง เช่น คำสั่ง new... ใต้เมนู FILE)
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านการแพทย์ ระบบนี้จะรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพวกมืออาชีพหรือผู้ชำนาญการได้รวบรวมไว้ กับต้องมีวิธีการที่จะใช้ในการประมวลผล โดยการตั้งคำถามให้ตอบ โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องนำคำตอบเหล่านั้นมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว หาข้อสรุปให้ หรือช่วยแก้ปัญหาให้ คำตอบที่คอมพิวเตอร์ตอบนี้ ถือว่าเป็นคำตอบที่เหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญจะตอบ
inquiryหมายถึง การสอบถามหาข้อมูลผ่านทางเครื่องปลายทาง (terminal) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้ โดยปกติข้อมูลเหล่านี้ จะต้องเก็บ ๆ ไว้ในจานบันทึก เพื่อให้ค้นหาได้รวดเร็ว เมื่อหาพบแล้ว ก็จะแสดงผลให้ดูบนจอภาพ ตัวอย่างง่าย ๆ ที่จะอธิบายในเรื่องนี้ ก็คือเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
litany(ลิท'ทะนี) n. เพลงสวดหรือการอธิษฐานแบบตอบถามที่ต่อเนื่องกัน
message boxกรอบแสดงข้อความหมายถึง ช่องหรือวินโดว์เล็ก ๆ ที่จะแสดงบนจอภาพ พร้อมด้วยข้อความบางอย่าง อาจเป็นคำถาม อาจเป็นข้อมูลให้เลือก หรืออาจเป็นคำเตือนก็ได้ คล้าย ๆ กับกรอบสนทนา (dialog box)
oppugn(อะพูน) vt. ประณาม,โต้แย้ง,โจมตี,ตั้งกระทู้ถาม., See also: oppugner n.
price(ไพรซฺ) n. ราคา,เงินรางวัล,รางวัล,ค่า,คุณค่า,มูลค่า,สิ่งที่แลกมา,ค่าตอบแทน. -Phr. (at any price) ไม่ว่าจะเสียเท่าไรก็ตาม -Phr. (beyond (without) price ซึ่งคำนวณค่าไม่ได้) vt. กำหนดราคา,ตั้งราคา,สอบถามราคา, See also: priceable adj. pricer n.
pump(พัมพฺ) n. เครื่องสูบ,เครื่องสูบลม,โรงสูบ,การสูบ,การชักขึ้นชักลง -v. สูบ,ใช้เครื่องสูบ,ชักขึ้นชักลง,สูบลม,สูบน้ำ,อัดออกซิเจนเข้าในปอด,ซักไซ้ไล่เลียง,สอบถาม,ล้วงเอาความลับ., See also: pumper n., Syn. interrogate,probe
querist(เควอ'ริสทฺ) n. ผู้สอบถาม,ผู้ถาม
query(ควี'อะรี) n. คำถาม,การสอบถาม,เครื่องหมายคำถาม,ความสงสัย vt. ถาม,สอบถาม,ตั้งคำถาม., See also: queryingly adv., Syn. inquiry,probe
query languageภาษาสอบถามใช้ตัวย่อว่า QL (อ่านว่า คิวแอล) เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาธรรมดา มักใช้ในการสั่งเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลหรือคลังข้อมูล (database) มาดูบนจอภาพหรือสั่งให้พิมพ์ออกมา
primary storageหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main storageดู secondary storage เปรียบเทียบprint : พิมพ์หมายถึง การแสดงผลลัพธ์ที่ประมวลผลได้จากคอมพิวเตอร์ลงบนกระดาษ หรือแผ่นใส ฯ กับใช้เป็นรายการคำสั่งในโปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรม ที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำการดังกล่าว ซึ่งมักจะมีคำถามตามมาอีกหลายคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) เป็นต้นว่า พิมพ์กี่ชุด พิมพ์หน้าไหนบ้าง ขยายหรือย่อขนาดกี่เปอร์เซ็นต์ ฯ รวมทั้งเป็นคำสั่งในโปรแกรมในภาษาต่าง ๆ เกือบทุกภาษาด้วย
English-Thai: Nontri Dictionary
crossexamine(vt) ไต่สวน,ถามค้าน,ซักถาม
ascertain(vt) ค้นคว้า,สืบหา,สอบถาม
ask(vi,vt) ถาม,ขอ,ขอร้อง,เชื้อเชิญ
bespeak(vt) สั่งล่วงหน้า,บอกล่วงหน้า,แสดงว่าเป็น,ถามหา
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ
catechise(vt) สอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ
catechism(n) การสอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ
catechize(vt) สอนศาสนาโดยวิธีถาม-ตอบ
challenge(n) การท้าทาย,คำท้า,การขอดวล,การร้องถาม
dun(n) การทวงถาม,การทวงเงิน,ผู้ที่ทวงถาม
enquire(vt) ถาม,ไต่ถาม,สอบถาม,สอบสวน,สืบสวน
enquiry(n) การไต่ถาม,การสอบถาม,การสอบสวน,การสืบสวน,คำถาม
examine(vt) ตรวจสอบ,ทดสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน
heckle(vt) ถามยั่ว,ซักถาม,ซักไซ้ไล่เลียง,ขัดคอ
impugn(vt) ซักถาม,แย้ง,กล่าวหา,ประณาม
inquire(vi,vt) ถาม,สอบสวน,สืบสวน,ไต่สวน,สอบถาม
inquiry(n) การถาม,การสืบสวน,การสอบสวน,การไต่สวน
inquisitive(adj) อยากรู้อยากเห็น,สอดรู้สอดเห็น,ชอบสอบถาม
inquisitor(n) เจ้าพนักงานไต่สวน,เจ้าหน้าที่สอบสวน,คนซักถาม
interrogate(vt) ถาม,ซักไซ้,สอบถาม
interrogation(n) การถาม,การสอบถาม,คำถาม
interrogative(adj) เกี่ยวกับการถาม,ปุจฉา,เกี่ยวกับคำถาม
interview(n) การสัมภาษณ์,การสนทนา,การเจรจา,การไต่ถาม
probe(vt) ตรวจสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน,ทดสอบ
query(n) เครื่องหมายคำถาม,คำถาม,การสอบถาม,การตั้งกระทู้ถาม
question(n) ปัญหา,คำถาม,เรื่อง,ข้อสงสัย,กระทู้,การสอบถาม
QUESTION question mark(n) เครื่องหมายปรัศนี,เครื่องหมายคำถาม
questionnaire(n) แบบสอบถาม,กระทู้ถาม,การสอบถาม,คำถาม
quiz(n) การถาม,การทดสอบความรู้,การตั้งปัญหา,การสอบถาม
search(vt) สืบหา,ค้นหา,สอบถาม,ตรวจค้น,สืบสวน
seek(vt) แสวงหา,ค้นหา,สืบหา,ถามหา,สำรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
call loanเงินกู้ที่ต้องชำระคืนเมื่อทวงถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demandเรียกร้อง, ทวงถาม, เรียกให้ (กระทำการ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enquiryการสอบถาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
frequently asked question (FAQ)คำถามพบบ่อย (เอฟเอคิว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
inquiryการสอบถาม, การสอบสวน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
interrogationการซักถาม, ข้อถาม [ดู interpellation ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interrogatoriesคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร (ของคู่ความ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
open-ended questionคำถามเปิด, คำถามแบบอัตนัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
QL (query language)คิวแอล (ภาษาสอบถาม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
query๑. สอบถาม๒. ข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
query language (QL)ภาษาสอบถาม (คิวแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
query processingการประมวลผลข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
question๑. ปัญหา๒. กระทู้ถาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
questionnaireแบบสอบถาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhetorical questionคำถามเชิงวาทศิลป์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
SQL (structured query language)เอสคิวแอล, ซีเควล (ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
structured query language (SQL)ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (เอสคิวแอล, ซีเควล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
suggestive interrogationการถามนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catechismsคำถามคำตอบ (คริสตศาสนา) [TU Subject Heading]
Frequently Asked Questionsคำถามที่ถูกถามบ่อย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Inquiryการถามเพื่อหาข้อมูล [การแพทย์]
Interrogativeคำถาม [TU Subject Heading]
query สอบถาม , ข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์]
Query languages (Computer science)ภาษาสอบถาม (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Questionnairesแบบสอบถาม [TU Subject Heading]
Structured Query Languageภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างภาษาสำหรับกำหนดลักษณะของข้อมูล และค้นข้อมูลในฐานข้อมูลแบบตาราง ภาษานี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยของบริษัทไอบีเอ็ม และปัจจุบันนี้ได้รับควมนิยมมากจนมีใช้ในโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หลายโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]
Suggestion boxกล่องรับความคิดเห็นห้องสมุดบางแห่งหาวิธีให้ผู้ใช้ห้องสมุดเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการให้บริการหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดและวิธีปฏิบัติของห้องสมุด โดยการเขียนเสนอแนะในแผ่นกระดาษและนำไปใส่ไว้ในกล่องรับความคิดเห็นที่ห้องสมุดจัดไว้ซึ่งอาจวางไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือประตูทางเข้าห้องสมุด นอกจากนั้นบนรายการออนไลน์ (Online catalog) และบนหน้าเว็บของห้องสมุดยังให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับคำตอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารห้องสมุดอาจจะติดไว้บนป้ายประกาศของห้องงสมุด หรือแสดงไว้ในส่วนพิเศษในหน้าโฮมเพจของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
wildcardอักขระแทนอักขระพิเศษที่ใช้แทนอักขระือื่นๆ โปรแกรมส่วนมากจะอนุญาติให้มีอักขระแทนได้สองแบบ แบบหนึ่งคือ ใช้อักขระแทนหนึ่งตัวแทนอักขระอื่นๆ หนึ่งตัว เช่น ใช้เครื่องหมายคำถาม? แทนอักขระอื่น ยกตัวอย่างในการใช้คำสั่ง DIR ค้นหาแฟ้ม ถ้าหากกำหนดชื่อให้ค้นหาเป็น ?ift โปรแกรม DOS จะหาชื่อแฟ้ม เช่น gift หรือ lift หรือชื่อใดๆ ที่มีอักขระตัวเดียวนำหน้า ift ให้เรา แต่จะไม่แสดงค้นชื่อแฟ้มที่มีอักขระนำหน้า ift มากกว่าหนึ่งตัว เช่น จะไม่สามารถค้นชื่อ facelift ได้ สำหรับอักขระแทนแบบที่สองก็คือ การใช้แทนอักษรอื่นๆ มากกว่าหนึ่งตัว เช่น ใช้เครื่องหมาย * แทนอักขระอื่นๆ เช่น การใช้คำสั่ง DIR ค้นหาชื่อแฟ้ม com** จะได้ชื่อแฟ้มทุกแฟ้มที่มีอักษรนำหน้า com และมีสกุลแฟ้มหรือส่วนขยายเป็นอะไรก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Suspensionเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราวย่อมาจาก suspension เป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดเป็นการชั่วคราวเมื่อ 1. บริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 2. ปรากฏข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างรุนแรง โดยที่ข่าวสารนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สอบถามไป หรือกำ ลังรอการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพราะรายงานที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนชัดเจนเพียงพอ 3. บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทเนื่องจากมีข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่บน special board (กระดานพิเศษ) ซึ่งเป็นส่วนของระบบ ARMS ที่ใช้วิธีซื้อขายแบบ Put Through เพื่อรองรับการซื้อขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละรายการซื้อขายจะต้องต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านบาท(การซื้อขายตราสาร หนี้จำนวนมากดังกล่าวหรือมากกว่า จะต้องกระทำบน Big-Lot Board) การซื้อขายบนกระดานนี้ไม่นำเรื่อง Floor Price และ Ceiling Price มาใช้บังคับ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aks (sl.) ถาม
ask (vt.) ถาม
ask (vi.) ถาม Syn. question, interrogate Ops. answer
enquire of (phrv.) ถาม See also: สอบถาม Syn. inquire of
look in (phrv.) ถาม See also: หาคำตอบให้กับ
pose (vt.) ถาม
refer to (phrv.) ถาม (ข้อมูล) จาก (บางคน)
sound out (phrv.) ถามความเห็นของ Syn. feel out
enquire (vi.) ถามคำถาม Syn. ask, inquire, question
ask after (phrv.) ถามถึง Syn. enquire after
query (vt.) ถามถึง
enquire for (phrv.) ถามหา Syn. inquire for, ask for
ask about (phrv.) ถามเกี่ยวกับ See also: ถามเรื่อง Syn. enquire about
inquire of (phrv.) ถามเกี่ยวกับ Syn. enquire of
ask round (phrv.) ถามให้ทั่ว Syn. invite over
enquire after (phrv.) ถามไถ่เรื่องสุขภาพ (อย่างสุขภาพ) Syn. ask after
account to (phrv.) ตอบคำถาม See also: ตอบ Syn. answer to
answer (n.) การตอบคำถาม
apart from (prep.) นอกจาก (มักใช้ในประโยคปฏิเสธหรือคำถาม) Ops. including
apply within (phrv.) สอบถามภายใน (อาคารหรือสถานที่บอกไว้) Syn. inquire within
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Here's what I wanted to ask youนี่แหล่ะคือสิ่งที่ฉันต้องการถามคุณ
Don't ask questionsอย่าถามคำถามใดๆ แค่ทำมัน
What was your question again?ขอคำถามคุณใหม่อีกทีนะ
Any questions before we go?มีคำถามอีกไหม ก่อนที่เราจะไป
May I ask you a question?ขอฉันถามคุณสักคำถามได้ไหม
I'd better stop asking questionsฉันควรจะหยุดถามคำถามได้แล้ว
Can I just ask you one question?ขอฉันถามคุณสักคำถามได้ไหม
We have time for one more questionพวกเรามีเวลาสำหรับอีกหนึ่งคำถาม
You'd better answer me right nowคุณควรจะตอบคำถามฉันตอนนี้
Professor, can I ask you something?ศาสตราจารย์ค่ะ ขอฉันถามอะไรบางอย่างได้ไหม
I think that's really difficult questionฉันคิดว่านั่นเป็นคำถามที่ยากจริงๆ
If you don't mind my askingถ้าคุณไม่ว่าอะไรกับคำถามของฉัน
I forbid you to ask himฉันห้ามคุณถามเขา
I couldn't help itมันช่วยไม่ได้นี่นา เขาถามฉันขึ้นมากะทันหัน
Can I ask you something?ขอฉันถามคุณบางสิ่งได้ไหม?
I didn't ask for the priceฉันไม่ได้ถามถึงราคา
You ask a lot of questionsคุณถามคำถามตั้งมากมาย
We're asking each other questions about…พวกเรากำลังถามซึ่งกันและกันเกี่ยวกับ
I have a couple of questions about… for youฉันมีสองสามคำถามสำหรับคุณเกี่ยวกับ...
I am not comfortable answering personal questionsฉันไม่สะดวกที่จะตอบคำถามในเรื่องส่วนตัว
Even a child can answer this questionแม้แต่เด็กก็สามารถตอบคำถามนี้ได้
I knew the answer as soon as she asked the questionฉันทราบคำตอบแล้วในทันทีที่เธอถามคำถาม
Can I ask you something as our boss?ขอฉันถามอะไรคุณบางอย่างในฐานะที่คุณเป็นเจ้านายได้ไหม?
So I'm going to ask youดังนั้นฉันกำลังจะถามคุณ
Why don't you ask first?ทำไมคุณไม่ถามก่อนล่ะ?
I'm asking for your opinionฉันกำลังถามความเห็นของคุณ
May I ask you a question?ขอฉันถามคำถามคุณหน่อยได้ไหม?
It's easy to findมันง่ายที่จะค้นหา ถามใครก็ได้
Would you mind answering a few questions for us?คุณช่วยตอบคำถามเราสักสองสามข้อได้ไหม?
I'm going to ask you some questions about petฉันกำลังจะถามบางคำถามกับใครบางคนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
I need to ask you both a very important questionฉันต้องถามคำถามสำคัญกับคุณทั้งสองคน
I've been waiting to ask him somethingฉันกำลังคอยจะถามอะไรเขาบางอย่าง
Let me ask you this, will his mom be there?ขอฉันถามนี่หน่อย แม่ของเขาจะอยู่ที่นั่นด้วยไหม?
I'm going to ask you questions, and you're gonna answere themฉันกำลังจะถามคำถามคุณ และคุณก็จะตอบคำถามเหล่านั้น
I'll promise never to bother you with any more questionsฉันจะให้สัญญาว่าจะไม่รบกวนคุณด้วยคำถามใดๆ อีก
You can't even answer simple questionsแม้กระทั่งคำถามง่ายๆ เธอก็ตอบไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Crash, ask the mammoth why he thinks that.แครช, ถาม แมมมอท ว่าทำไมถึงคิดอย่างงั้น?
Pam Auden called... to ask me why you punched Tom McHenry.Pam Auden ถาม ฉันว่า ทำคุณชก Tom McHenry
Ask the babylon ai, ask john Henry.ถามสมองกลบาบิโลน ถาม จอร์น เฮอรี่
It's all about people's expectations that their spouse will be the answer to all their problems when, in fact, they should be facing reality and not asking their partners for more than they can give.ทั้งหมด พวกเขาคาดหวังไว้ คู่แต่งงานคู่นั้นอาจตอบก็ได้ เป็นเป็นหาพวกเขา มันจริง Nthey ควรเป็นเปิดเผย และ อย่า ถาม คู่ของพวกเขา / มากกว่าที่เขาสามารถใหัได้
Ask Redrige, here.พวกคนงานเป็นไหนๆ ถาม เรดริจดีก็ได้
Just watch, ask, and learn.แค่ดู ถาม และเรียนรู้
How dare you ask a Director to be a home-room teacher?วิธี ที่ คุณ กล้า ถาม กรรมการ ไป \ N เป็น ครูของห้อง โฮม-รูม
Always. Your lord father, ask him.ตลอดมา ถาม ท่านลอร์ดพ่อท่านสิ
@HungrySouthMouth asks Sam Evans,@HungrySouthMouth ถาม แซม อีแวนส์
You ask a lot of questions.คุณ ถาม คำถาม เยอะจัง
Ask Bianca who drove her home.ถาม บิยองก้า ใครขับรถมาส่งเธอวันนี้ แคท..
Ask him "what's your name" and "how are you". Do it, now.ถาม เค้าว่า"ชื่ออะไร"\กับ"เป็นอย่างไรบ้าง" เดี๋ยวนี้เลบ
Just ask Sedat!ถาม เซดาร์ท ดูก็ได้!
Asked as if I had a fucking clue.ถาม เหมือนกับฉันรู้อย่างนั้นหรือ
Yeah, but he, like, lied lied.ถาม แต่เขาก็โกหก และโกหก
Even asking about my parents.ถามกระทั่งพ่อแม่ของผมเป็นยังไง
Ask Jandi if she still has it.ถามกึม จันดีสิถ้าเธอมี
Ask the audience, fifty-fifty and call a friend.ถามคนดู ห้าสิบห้าสิบ และ 3.โทรศัพท์หาคนรู้จัก
Tell that to the guy who got, you know, coughed up by a grouper.ถามคนนั้นดู ใครโดน คุณรู้ ปลาทะเลตัวโตทำอย่างไม่เต็มใจ
Ask your visitor.ถามคนมาเยี่ยมนายดูละกัน
Check the neighbors! We're looking for the boy and anything they've noticed in the last few days.ถามคนแถวนี้ ว่าเห็นเด็กชาย หรือสิ่งผิดปกติในหลายวันนี้มั้ย
[ laughs ] You don't talk back to Judge Joe Brown.ถามครอบครัวลีว่าพวกเขารู้เรื่อง งานก่อการร้ายของลูกชายอะไรบ้าง
Ask the Lees what they know about their son's terrorist activity.ถามครอบครัวลีว่าพวกเขารู้เรื่อง งานก่อการร้ายของลูกชายอะไรบ้าง
Last time. Who hired you?ถามครั้งสุดท้าย ใครจ้างคุณ
Let's just see how she is.ถามความรู้สึกราเชลก่อน
Asking questions is a good habit.ถามคำถาม เป็นความคิดที่ดี
In order, you ask a question to the person you want to know something about.ถามคำถามกับคนที่เราอยากจะถาม
Ask me anything, all right?ถามคำถามฉันสิ อะไรก็ได้
Ask rhetorical questions that make people uncomfortable?ถามคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบ
Ask me something you don't know.ถามคำถามที่ไม่รู้คำตอบดีกว่า
Tricking our mark into taking a mental health test.ถามคำถามธรรมดา แต่บ่งบอกถึงจิตใจเหรอ
Asking a stupid question.ถามคำถามปัญญาอ่อนอยู่
Asking questions about a student. ( period bell rings ) We're fine.ถามคำถามผมต่างๆนาๆ เกี่ยวกับนักเรียน พวกเราปลอดภัย เรื่องมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณ
Do any stories you want ask tough questions and get answers.ถามคำถามยาก ๆ และเค้นให้ได้คำตอบ เราก็คิดว่า
Ask her the question, Greg.ถามคำถามเธอดูสิ, เกร็ก
Can I ask you a question, hypothetically? Bit odd.ถามคำถามแง่คิดซักข้อนะ พิลึกหน่อย
The question is, how are you? I heard about you and Tom.ถามคุณดีกว่าว่าเป็นไงบ้าง ฉันได้ข่าวเรื่องคุณกับทอม
Ask Mr. Duponte.ถามคุณดูพอนท์ดูสิครับ
Yeah, do you want to ask what your lab partner was doing last night?ถามคู่แล็บของเธอ ว่าเมื่อคืนเขาทำอะไร?
Seriously though, what do you think? How does it make you feel?ถามจริง ๆ นะ คุณคิดยังไง มันทำให้คุณรู้สึกยังไง

ถาม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
問答[もんどう, mondou] Thai: ถามตอบ English: questions and answers
問題[もんだい, mondai] Thai: คำถาม ข้อสงสัย English: question
質問[しつもん, shitsumon] Thai: คำถาม English: inquiry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถาม
Back to top