ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นแสม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นแสม*, -ต้นแสม-

ต้นแสม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นแสม (n.) Aegiceras cornicalatum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นแสม
Back to top