ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นพนอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นพนอง*, -ต้นพนอง-

ต้นพนอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นพนอง (n.) species of plant See also: Shorea hypochra

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นพนอง
Back to top