ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นบุหรี่พระราม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นบุหรี่พระราม*, -ต้นบุหรี่พระราม-

ต้นบุหรี่พระราม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นบุหรี่พระราม (n.) Neoalsomitra sarcophylla Hutch.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นบุหรี่พระราม
Back to top