ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อหน้าสาธารณะชน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อหน้าสาธารณะชน*, -ต่อหน้าสาธารณะชน-

ต่อหน้าสาธารณะชน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อหน้าสาธารณะชน (adv.) in public See also: before a big crowd, in front of other people Ops. ลับหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want him to make a public statement expressing our sympathy for the victims.ฉันอยากให้เขาแถลงการณ์ ต่อหน้าสาธารณะชน เพื่อแสดงความเสียใจ ของเราแก่คนที่เป็นเหยื่อ
The D.A.'s worst nightmare is that face out in public.ป.ป.สเจอฝันร้ายสุดๆ ใช้ความรุนแรงต่อหน้าสาธารณะชน
You're the one who kissed Ra-im in public.ก็ใครใช้ให้บ้าไปยืนจูบต่อหน้าสาธารณะชนแบบนั้นเล่า ไอ่บ้าเอ้ยย
Then fuck it. We execute her publicly.งั้นก็ประหารเธอ ต่อหน้าสาธารณะชน
A public execution so everyone will see the price for helping Alice in Wonderland.ฆ่าเขาต่อหน้าสาธารณะชน ทุกคนจะได้รับรู้ถึงผลที่ตามมา ของการช่วยเหลืออลิซแห่งวันเดอร์แลนด์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อหน้าสาธารณะชน
Back to top