ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตู้ไมโครเวฟ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตู้ไมโครเวฟ*, -ตู้ไมโครเวฟ-

ตู้ไมโครเวฟ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตู้ไมโครเวฟ (n.) microwave See also: microwave oven
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're the one that looks like he just crawled out of a microwave.คุณดูเหมือนกับคนที่Nเพิ่งคลานออกมาจากตู้ไมโครเวฟ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตู้ไมโครเวฟ
Back to top