ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตุ้มมะพร้าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตุ้มมะพร้าว*, -ตุ้มมะพร้าว-

ตุ้มมะพร้าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ้มมะพร้าว (n.) small and fallen coconut

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตุ้มมะพร้าว
Back to top