ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามเดิม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามเดิม*, -ตามเดิม-

ตามเดิม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามเดิม (adv.) as before See also: as previously, as it was Syn. เหมือนเดิม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overreaching clauseข้อกำหนดให้ใช้สิทธิได้ตามเดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm getting rid of that nurse today. And from now on, you'll stick to your job.ฉะนั้นฉันจะเลิกจ้างพยาบาลตั้งเเต่วันนี้ แล้วเธอก็กลับมาทําหน้าที่ของเธอตามเดิม
I'll go back to my old life.จะกลับไปใช้ชีวิตตามเดิม
I'm looking for Peter Petrelli.ลินเดอร์แมนจ้างให้เธอฆ่าFBI และเก็บคุณไว้ตามเดิม
If you make this takedown public, going back to prisonถ้านายเผยแพร่เรื่องนี้สู่สาธารณะ กลับไปอยู่ในคุกตามเดิมได้เลย
I give you Peter, my part in this gets written off as "never happened."ฉันกลับไปจิบแอ๊ปเปิลมาตินี่ และเป็นล๊อบบี้ยีสตามเดิม
Our names exactly the... Exactly... And alphabetical.ชื่อของเรา เอาตามเดิมเป๊ะ เรื่องตัวอักษร เอ่อตัวอักษร
The project has come to a close. We're back exactly where we started,ถึงวันปิดโปรเจคจนได้ เรากลับใช้ชีวิตตามเดิม
I got my old job back.ฉันได้กลับไปทำงานตามเดิม
I could show you some of the others, but the conversation is more or less the same.ฉันอาจจะแสดงคนอื่นๆได้บ้าง แต่การสนทนาก็มากน้อยตามเดิม
Chief's on our ass, tell me the killer left a signed confession?หัวหน้าตามน่าดู บอกหน่อยว่าฆาตกร มาตามเดิมด้วย
Came back, cleaned up the bathroom, put the shower curtain back up and...กลับมา ทำความสะอาดห้องน้ำ และเอาผ้าม่านไปแขวนตามเดิม
I feel like I'm finally ready to get my life back on track.ฉันว่าฉันพร้อมที่จะ กลับไปใช้ชีวิตตามเดิมแล้วล่ะ
Then what, you went back to business as usual?จากนั้นอะไร คุณกลับไปเรื่องธุรกิจตามเดิมหรอ
But as soon as this war's all over... it's back to the sewers for all of us.แต่พอสงครามยุติ ก็โยนเรา ลงท่อน้ำทิ้งตามเดิม
These 12 years have not changed that.แม้ผ่านมา 12 ปี หม่อมฉันก็ยังยืนยันตามเดิม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามเดิม
Back to top