ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามที่จริง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามที่จริง*, -ตามที่จริง-

ตามที่จริง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามที่จริง (adv.) as a matter of fact See also: in fact, really, truly Syn. อันที่จริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As a matter of fact, Mr. White, your name came up.ตามที่จริงแล้ว คุณไวท์ ชื่อของคุณทำให้นึกขึ้นมาได้
I'm supposed to meet them in half an hour.ตามที่จริงแล้วฉันนัดพวกมันไว้ในอีกครึ่งชั่วโมง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามที่จริง
Back to top