ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตามความจริง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตามความจริง*, -ตามความจริง-

ตามความจริง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
forsooth(ฟอร์ซูธ') adv. ตามความจริง,จริง ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
forsooth(adv) ตามความจริง,เป็นจริง,แท้จริง,จริงๆ
MATTER-OF-matter-of-fact(adj) ตามความจริง,จริงจัง,ไม่เพ้อฝัน
really(adv) โดยแท้จริง,ตามความจริง,โดยจริงใจ
virtual(adj) ตามความจริง,แท้ที่จริง,เสมือน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
in the light of (idm.) ตามความจริง See also: เนื่องจากสิ่งที่เห็น
truthfully (adv.) ตามความจริง
in esse (adj.) ตามความจริง (ภาษาละติน) See also: ตามจริง Syn. existent, ontic, real
ontic (adj.) ตามความจริง (ภาษาละติน) See also: ตามจริง Syn. existent, real

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตามความจริง
Back to top