ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งกรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งกรม*, -ตั้งกรม-

ตั้งกรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งกรม (v.) set up a new department See also: establish a new department, install members of the royal family in a higher rank Syn. ทรงกรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งกรม
Back to top