ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะโกน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะโกน*, -ตะโกน-

ตะโกน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะโกน (v.) shout See also: bawl, holler, roar, call out, cry out, yell, exclaim, scream, bellow Syn. ตะเบ็ง, ร้อง, เปล่งเสียง, แผดเสียง
ตะโกนสั่ง (v.) shout an order Syn. สั่ง
ตะโกนเรียก (v.) hail See also: holler, call out, cry out, call someone loudly Syn. ร้องเรียก
English-Thai: HOPE Dictionary
bawl(บอล) vt.,vi. ตะโกน,ตะคอก,ตวาด,ร้องเสียงดัง n. เสียงตะโกน, Syn. roar,bellow
bell(เบล) {belled,belling,bells} n. ระฆัง,กระดิ่ง,เสียงระฆัง vt. ทำให้บวมคล้ายระฆัง,ติดระฆัง vi. มีรูปร่างคล้ายระฆัง,ดังสนั่นหวั่นไหว,ร้องตะโกน -Conf. belle
bellow(เบล'โล) {bellowed,bellowing,bellows} vi. คำราม,ตะโกน,แผดเสียงร้อง,ดังสนั่นหวั่นไหว, See also: bellower n.
exclaim(เอคซฺเคลม') v. ร้องอุทาน,ร้องตะโกน,เปล่งเสียง,ร้อง., See also: exclaimer n. ดูexclaim exclamation n. ดูexclaim exclamatory adj. ดูexclaim
hark(ฮาร์ค) vt. ฟัง n. การร้องตะโกนให้สุนัขไปตามกลิ่น
holler(ฮอล'เลอะ) v. ร้องดัง,ตะโกน,โอดครวญ,ร้องทุกข์,n. เสียงโอดครวญ,เสียงร้องตะโกน
hoot(ฮูท) v.,n. (เสียง) ร้องเสียงอย่างนกเค้าแมว,ตะโกนออกอย่างไม่เห็นด้วยหรือเย้ยหยัน,ขับออก,ไล่. interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ, See also: hooter n., Syn. jeer
ole(โอเล') n. การตะโกน,เปล่งเสียงที่แสดงถึงการเห็นด้วย โอเล ย่อมาจาก object linking and embedding (แปลว่า การเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุ) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือภาพหรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสาร ที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถเชื่อมโยงหรือยึดโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
shout(เชาทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,ร้องตะโกน,ร้องเรียก,ร้องเสียงดัง,ตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก,เสียงร้องเรียก,เสียงตะโกน., See also: shouter, Syn. yell
timber(ทิม'เบอะ) n. ไม้,ท่อนไม้,ต้นไม้ (ขนาดใหญ่) ,ป่าไม้,โครงไม้,โครงเรือ,ไม้ขื่อ,ลักษณะหรือคุณสมบัต'ของบุคคล. vt. ใสไม้มค้ำด้วยไม้. interj. คำตะโกนของผู้ตัดไม้เพื่อเตือนให้ผู้อยู่ข้าง ๆ ให้ระวังไม้ที่กำลังจะล้มลง
viva(วี'วะ,วี'วา) interj. ขอให้มีอายุยืนนาน n. การตะโกนร้อง ?ขอให้มีอายุยืนนาน?
vociferate(โวซิฟ'เฟอเรท) vt.,vi. ส่งเสียงร้องดังหรือหนวกหู,ตะโกนร้อง,ส่งเสียงเอะอะโวยวาย., See also: vociferator n., Syn. shout,bawl
vociferous(โวซิฟ'เฟอเริส) adj. (โวซิฟ'เฟอรัส) adj. ซึ่งร้องหนวกหู, ตะโกนร้อง,เสียงดังเอะอะโวยวาย, See also: vociferousness n., Syn. noisy
whooping(วูพ'พิง) adj. เกี่ยวกับการร้อง (การตะโกน,การกู่ร้อง,การโห่,การร้องอย่างนกเค้าแมว,นกบางชนิด,ไอกรน)
yell(เยล) vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,โห่,ร้อง,แผดเสียง,ถ้อยคำที่ใช้ร้องเชียร์, Syn. cry out,bellow
English-Thai: Nontri Dictionary
bawl(n) เสียงอึกทึก,เสียงตะโกน,เสียงตวาด
bellow(vi) ตะโกน,คำราม,ร้องเหมือนวัว,แผดเสียง
exclaim(vi) ร้องอุทาน,เปล่งเสียง,ร้องตะโกน
shout(n) การตะคอก,การตะโกน,การตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก
vociferate(vi) ตะโกน,ส่งเสียงหนวกหู
yell(n) การตะโกน,การโห่ร้อง,การแผดเสียง,การเอ็ดตะโร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bark out (phrv.) ตะโกน See also: ร้องสั่ง, ร้องถาม
cry (vi.) ตะโกน See also: ป่าวร้อง
cry (vt.) ตะโกน See also: ป่าวร้อง Syn. shout, yell, cry out
shout (vt.) ตะโกน See also: ส่งเสียงดัง, ตะเบ็งเสียง, ร้องเรียก
shout (vi.) ตะโกน See also: ส่งเสียงดัง, ตะเบ็งเสียง, ร้องเรียก
yell (vt.) ตะโกน See also: ป่าวร้อง Syn. shout, cry out
holler (vi.) ตะโกน (คำไม่เป็นทางการ) See also: ตะโกนเรียก Syn. bawl, shout, yell
holler (vt.) ตะโกน (คำไม่เป็นทางการ) See also: ตะโกนเรียก Syn. bawl, shout, yell
yell (vi.) ตะโกน (คำไม่เป็นทางการ) See also: ตะโกนเรียก Syn. bawl, shout
yell (vt.) ตะโกน (คำไม่เป็นทางการ) See also: ตะโกนเรียก Syn. bawl, shout
shout for (phrv.) ตะโกน (แสดงความรู้สึก) See also: ตะโกนเพื่อ, ร้องเรียกเพื่อ
call back (phrv.) ตะโกนกลับ
scream blue murder (idm.) ตะโกนดังลั่น See also: ร้องลั่น
shout about (phrv.) ตะโกนพูด See also: ตะเบ็งเสียงพูด
yell out (phrv.) ตะโกนพูด (บางสิ่ง) Syn. roar out, shout out, thunder out
clamour against (phrv.) ตะโกนร้องต่อต้าน See also: โห่ร้องต่อต้าน
shout down (phrv.) ตะโกนลงไป See also: ร้องเรียกลงไป
blow off the steam (phrv.) ตะโกนส่งเสียงดัง (คำไม่เป็นทางการ) See also: พูดอย่างตื่นเต้น, พูดอย่างโกรธเคือง Syn. let off
bawl (vt.) ตะโกนหรือร้องเสียงดัง See also: ตะคอก, ตวาด Syn. shout, yell Ops. whisper
bawl (n.) ตะโกนหรือร้องเสียงดัง See also: ตะคอก, ตวาด Syn. yell
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't yell at me, Stanley.อย่า ตะโกน มาที่ฉัน สแตนลี่ย์
I don't like when people yell at me for no reason at all.ฉัน ไม่ชอบ เมื่อมีคน ตะโกน มา ที่ฉัน ไม่มีเหตุผล ที่ aII
Go ahead. Kick, yell, scream.เอาเลย เตะ ตะโกน ร้องกรี๊ดยังไงก็ได้
I-I don't care if your dad finds out. Call, text, scream, yell, whatever.ผมไม่สนหรอกถ้าพ่อคุณจะรู้เข้า โทรศัพท์ ข้อความ กรีดร้อง ตะโกน อะไรก็ได้
If it did, would I have come running in yelling "terrible news"?ถ้ามันทำได้ ฉันจะวิ่งมาทำไมล่ะ ตะโกน "ข่าวร้าย" ทำไมล่ะ?
(GUARDS CONTINUE YELLING INDISTINCTLY)GUARDS CONTINUE ตะโกน อ้อมแอ้ม)
(BOY SHOUTING IN SOMALI)ตะโกน BOY ในโซมาเลีย)
(MUSE SHOUTING IN SOMALI)ตะโกน MUSE ในโซมาเลีย)
Shout, scream, say something!ตะโกน ด่าทอ ว่าข้ายังไงก็ได้!
Y-E-L-L! Everybody yell! Say, everybody yell!ตะโกน ทุกคนตะโกน พูดซิ, ทุกคน ตะโกน!
Semua omong kosong meningkat.ตะโกน แม่ง! เอย ชิบหาย! เอย ควาย!
Slow down, I haven't had coffee.ตะโกน ใจเย็นๆ ฉันยังไม่ได้ดื่นกาแฟเลย
I believe in Kang Baek Ho's brute strength.ตะโกนดังๆบนดาดฟ้ากันเลย
Evan was drunk, yelling all kinds of crazy stuff.ตะโกนด่าว่าเธอเสียๆหายๆ
Yell if you see anyone, all right?ตะโกนถ้ามีคนมา โอเคไหม?
Yelling makes me so parched.ตะโกนทำให้ฉันคอแห้งจัง
Scream if you need me. You know what I mean.ตะโกนนะถ้าต้องการอะไร เธอก็รู้ฉันหมายถึงอะไร
Screaming all my lines!ตะโกนบทที่ต้องพูดทั้งหมด!
Just shout if you change your mind.ตะโกนบอกด้วย ถ้าคุณเปลี่ยนใจ
The tempest shouts for the breeze to calm itself.ตะโกนพายุ สำหรับลมจะสงบเอง
Then scream at the top of your lungs and invent and lead!ตะโกนร้องบอกให้สุดเสียง สร้างสรรค์และนำสังคม
Just screaming, "Get out, get out, get out."ตะโกนว่า "หนีเร็ว หนีเร็ว"
Yell out "NYPD," the louder, the better.ตะโกนว่า"ตำรวจนิวยอร์ค" ให้ดังที่สุดเลยนะ
Somebody get him some coffee.ตะโกนออกมาคำเดียวว่า: "เครเว็น" และก็ยิงทันที
I'm saying you should let out a big shout and relieve all your stress.ตะโกนออกมาดังๆ และก็... ปลดปล่อยทุกอย่างทิ้งไป
(MUFFLED SHOUTING IN SOMALI)ตะโกนอู้อี้ในโซมาเลีย)
Give me a yell if he tries to wander off.ตะโกนเรียกข้าดังๆเลย หากเขาพยายามจะหนีไปเที่ยวข้างนอก
Screamed at me, and then he died.ตะโกนเรียกฉันก่อนสิ้นลมหายใจ
(SHOUTING IN FOREIGN LANGUAGE)ตะโกนในภาษาต่างประเทศ)
Scream... I'm your son.ตะโกนใส่ก็ได้ ผมเป็นลูกนะ
Yelling at him doesn't work, Bert. Doesn't trust men.ตะโกนใส่เค้าไม่ได้ผลหรอกเพื่อน มันไม่น่าเชื่อถือ
Yell all you want. No one's gonna hear ya.ตะโกนไปเถอะ ไม่มีใครได้ยินแกหรอก
The old man who lived downstairs says he heard the kid yell "I'm gonna kill ya."ชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ชั้นล่างเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กตะโกน "ฉันจะฆ่ายา".
It was another apartment. It's not easy to identify a shouting voice.มันเป็นพาร์ทเมนท์อื่น มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะระบุเสียงตะโกน
The kid yelled it at the top of his lungs.เด็กตะโกนใส่ไว้ที่ด้านบนของปอดของเขา
He called me an idiot, so I yelled at him.ที่เขาเรียกว่าฉันโง่ดังนั้นฉันตะโกนใส่เขา
Do you really think the boy'd shout it out so the whole neighbourhood could hear?จริงๆคุณคิดว่า boy'd ตะโกนมันออกเพื่อให้พื้นที่ใกล้เคียงทั้งสามารถได้ยินเสียง?
Maybe we need a little yelling. These guys keep going off every which way.บางทีเราต้องตะโกนเล็ก ๆ น้อย ๆ พวกเหล่านี้ให้ออกไปทุกทางที่
You keep shouting at the top of your lungs...คุณให้ตะโกนที่ด้านบนของปอดของคุณ ...
What are you yelling at me for?{\cHFFFFFF}คุณมีอะไรที่ผมตะโกนหา?

ตะโกน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
叫ぶ[さけぶ, sakebu] Thai: ตะโกน English: to shout

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะโกน
Back to top