ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะแหมะแคะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะแหมะแคะ*, -ตะแหมะแคะ-

ตะแหมะแคะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะแหมะแคะ (adv.) like a dwarf Syn. เตี้ยม่อต้อ
ตะแหมะแคะ (adv.) like a dwarf Syn. เตี้ยม่อต้อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะแหมะแคะ
Back to top