ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะเบ็ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะเบ็ง*, -ตะเบ็ง-

ตะเบ็ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะเบ็ง (v.) shout See also: yell, bellow, bowl Syn. ตะโกน, ตะเบ็งเสียง, เปล่งเสียง Ops. กระซิบกระซาบ, พึมพำ
ตะเบ็งมาน (adj.) style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck) See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck Syn. ตะแบงมาน
ตะเบ็งเสียง (v.) shout See also: bellow, bawl, cry out, holler, yell´ roar Syn. แผดเสียง, เบ่งเสียง
English-Thai: HOPE Dictionary
shout(เชาทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,ร้องตะโกน,ร้องเรียก,ร้องเสียงดัง,ตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก,เสียงร้องเรียก,เสียงตะโกน., See also: shouter, Syn. yell
English-Thai: Nontri Dictionary
shout(n) การตะคอก,การตะโกน,การตะเบ็งเสียง,การร้องเรียก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes in mother's death scene you shouted this much, that your voice is gone forever.ครับ ในฉากแม่ตาย คุณต้องตะเบ็งเสียงอย่างมาก นั่นทำให้เสียงของคุณหายไปตลอดกาล
I just opened my mouth and belted it out with her.ชั้นก็ตะเบ็งเสียงร้องอย่างเต็มที่คลอไปกับเสียงเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะเบ็ง
Back to top