ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะเฆ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะเฆ่*, -ตะเฆ่-

ตะเฆ่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะเฆ่ (n.) barrow See also: trolley, two-wheeled handcart, luggage barrow, two or four-wheeled truck for hauling logs Syn. รถสาลี่, รถลากเข็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะเฆ่
Back to top