ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะกร้อสวมปากสุนัข

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะกร้อสวมปากสุนัข*, -ตะกร้อสวมปากสุนัข-

ตะกร้อสวมปากสุนัข ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะกร้อสวมปากสุนัข (n.) muzzle
English-Thai: Nontri Dictionary
muzzle(n) ตะกร้อสวมปากสุนัข,ปากกระบอกปืน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะกร้อสวมปากสุนัข
Back to top