ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรีภูมิ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรีภูมิ*, -ตรีภูมิ-

ตรีภูมิ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรีภูมิ (n.) three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless) Syn. ตรีภพ, ไตรภพ, ตรีโลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรีภูมิ
Back to top