ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตราสินค้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตราสินค้า*, -ตราสินค้า-

ตราสินค้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตราสินค้า (n.) trademark See also: trade mark Syn. ยี่ห้อสินค้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
brandตราสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Original Brand Manufacturerการผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเองการผลิตภายใต้รูปแบบและตราสินค้าของตนเอง เป็นการผลิตที่มีการสร้างรูปแบบและตราสินค้าของตนเอง ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องมาจากการรับจ้างผลิต (OEM ) มาเป็นการพัฒนารูปแบบสินค้า (ODM) ของตนเอง จนมาถึงการพัฒนาตราสินค้าของตนเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What, like a...เหมือนตราสินค้า อะไรนะ เหมือน...
So... first course of business is rebranding.ดังนั้น... สูตรแรกของธุรกิจก็คือการสร้างตราสินค้า
Far from the name Spartacus they have branded you with.ห่างไกลจากชื่อคัส พวกเขาได้มีตราสินค้าที่มีคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตราสินค้า
Back to top