ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดูแลบ้านเมือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดูแลบ้านเมือง*, -ดูแลบ้านเมือง-

ดูแลบ้านเมือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูแลบ้านเมือง (v.) govern See also: exercise the government, manage the government Syn. ปกครองบ้านเมือง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dae-So said he will take care of the country until the king improves.แดโซบอกว่าเขาจะดูแลบ้านเมืองจนกว่า พระอาการของฝ่าบาทจะทรงดีขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดูแลบ้านเมือง
Back to top