ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดินแน่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดินแน่น*, -ดินแน่น-

ดินแน่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
terra firma(เทอ'ระเฟอ'มะ) n. ดินแข็ง,ดินแน่น,ผืนดินที่แห้งterrain (ทะเรน',เทอ'เรน) n. ผืนดิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดินแน่น
Back to top