ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดังที่กล่าวมา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดังที่กล่าวมา*, -ดังที่กล่าวมา-

ดังที่กล่าวมา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดังที่กล่าวมาแล้ว (det.) aforementioned See also: as above, as stated, as mentioned above, aforesaid
English-Thai: HOPE Dictionary
aforementioned(อะฟอร์' เมนเชินดฺ) adj. ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว, Syn. mentioned)
aforesaid(อะฟอรฺ' เซด) adj. ดังที่กล่าวมาก่อน, Syn. said earlier)
hereinbeforeadv. ก่อนหน้านี้,ดังที่กล่าวมาแล้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
ditto(adi) เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน,เหมือนกัน,ดังที่กล่าวมาแล้ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aforesaid (adj.) ดังที่กล่าวมาก่อน
aforementioned (adj.) ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว See also: ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น, ดังที่กล่าวมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดังที่กล่าวมา
Back to top