ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งไม่เอาใจใส่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งไม่เอาใจใส่*, -ซึ่งไม่เอาใจใส่-

ซึ่งไม่เอาใจใส่ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
indifferent (adj.) ซึ่งไม่เอาใจใส่ See also: ซึ่งไม่สนใจ Syn. uncaring, unconcerned, uninterested Ops. caring, concerned, interested
uncaring (adj.) ซึ่งไม่เอาใจใส่ See also: ซึ่งไม่สนใจ Syn. unconcerned, uninterested Ops. caring, concerned, interested
unmindful (adj.) ซึ่งไม่เอาใจใส่ See also: ไม่สนใจ, เมินเฉย Syn. unaware Ops. careful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งไม่เอาใจใส่
Back to top