ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งไม่คำนึงถึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งไม่คำนึงถึง*, -ซึ่งไม่คำนึงถึง-

ซึ่งไม่คำนึงถึง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
incogitant (adj.) ซึ่งไม่คำนึงถึงคนอื่น Syn. inconsiderate, thoughtless Ops. considerate, thoughtful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งไม่คำนึงถึง
Back to top