ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งเอาใจใส่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งเอาใจใส่*, -ซึ่งเอาใจใส่-

ซึ่งเอาใจใส่ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
heedful (adj.) ซึ่งเอาใจใส่ See also: ซึ่งสนใจ Syn. mindful, thoughtful
regardful (adj.) ซึ่งเอาใจใส่ See also: ซึ่งสนใจ Syn. heedful, mindful, thoughtful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งเอาใจใส่
Back to top