ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งเสริม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งเสริม*, -ซึ่งเสริม-

ซึ่งเสริม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
corroborant(คะรอบ'เบอรันท) adj. ซึ่งเสริมกำลัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
servo-assisted (adj.) ซึ่งเสริมแรงควบคุมการเคลื่อนไหว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งเสริม
Back to top