ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซึ่งเป็นที่ยอมรับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซึ่งเป็นที่ยอมรับ*, -ซึ่งเป็นที่ยอมรับ-

ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accepted (adj.) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ Syn. conventional, approved Ops. refused, denied, nullified
canonic (adj.) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ Syn. canonical, accepted
canonical (adj.) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ Syn. canonic, accepted
middlebrow (adj.) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
Back to top